Slide background
Slide background
Slide background

Plan i program

Početkom školske godine odgajtelj svake odgojne skupine definira svoj plan i program rada koji realizira tijekom godine zajedno sa učenicima svoje odgojne skupine.

Odgojno-obrazovni sadržaji uključuju sljedeće cjeline:

Čuvanje i unapređivanje zdravlja
Socio-emocionalni razvoj
Kognitivni razvoj
Kreativnost


Ciljevi

Omogućiti psihofizičko sazrijevanje mlade osobe što obuhvaća:

Psihofizičko zdravlje
Razvijanje intelektualnih sposobnosti
Usvajanje novih znanja
Kulture ponašanja i ophođenja
Estetskih vrijednosti
Moralnih normi
Humanosti
Pozitivnog odnosa prema prirodi i okolini

Odgojni sadržaj

Svi odgojno-obrazovni sadržaji u funkciji su postavljenih odgojnih ciljeva i zadaća.

Navest ćemo neke:
• osnovne pretpostavke dobrog zdravlja,
• korisne higijensko-zdravstvene navike,
• prihvaćanje razvojnih promjena i spolnog identiteta,
• svladavanje adaptacijskih teškoća,
• prevencija ovisničkih ponašanja,
• uvažavanje različitosti potreba,
• razvijanje samopouzdanja i pozitivne slike o sebi,
• suradnički odnosi kao temelj dobre komunikacije,
• usvajanje humanističkih vrijednosti,
• poštivanje prava drugoga,
• razvijanje socijalnih vještina i nenasilno rješavanje sukoba,
• razvijanje vještina za uspješno učenje,
• samoprocjenjivanje kao motivacijski pokretač,
• razvijanje stvaralačkih potencijala,
• poticanje učenikove inicijative i kreativnosti,
• valoriziranje zajedničkih postignuća.

Operacionalizacija tih ciljeva i zadaća postiže se primjerenim sadržajima kroz adekvatne oblike i metode odgojnog rada, o kojima odlučuje odgajatelj (kao jedan od nositelja odgojno-obrazovnih programa).