Osnovni podaci

Osnovni podaci o Učeničkom domu Maksimir

Učenički dom Maksimir, Zagreb, Trg J. F. Kennedya 9, je srednjoškolska javna ustanova. Osnivač Doma je Grad Zagreb.

Grad Zagreb ima osnivačka prava na Domu temeljem članka 90. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i prema rješenju Ministarstva prosvjete i športa (KLASA:602-03/02-01/105, URBROJ:532/1-02-1) od 1.2.2002. godine.
Dom je osnovan Odlukom Skupštine Grada Zagreba o ukidanju PTT obrazovnog centra i osnivanju Đačkog doma HPT-a (KLASA:602-03/91-01/39, URBROJ: 251-11-02-91-13) od 12. 07. 1991. godine.
Rješenjem Okružnog privrednog suda u Zagrebu od 11.2.1993. Dom mijenja ime u Učenički dom HPT- a pod brojem Fi-2327/93.
Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, pod brojem Tt-01/5927-3 od 6. studenog 2001., Dom mijenja ime u Učenički dom Maksimir.
Dom je pravna osoba upisana u sudski registar ustanova pod brojem 0007 Tt-14/20865-4 od 28. studenog 2014. godine, MBS: 080190253.
Dom je upisan u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva nadležnog za obrazovanje. Šifra ustanove je 21-114-579.
Dom organizira odgojno-obrazovni rad, smještaj i prehranu, kulturne i druge aktivnosti učenika u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Djelatnost Doma dio je djelatnosti srednjeg školstva i s njom je programski povezana. Učenički dom Maksimir je odgojno- obrazovna ustanova namijenjena prvenstveno učenicima, redovnim polaznicima srednjih škola grada Zagreba, koji ne žive u mjestu školovanja. U Domu mogu biti smješteni i studenti viših škola i fakulteta ako postoje slobodni prostorni kapaciteti i uz uvjete utvrđene Statutom Doma. Po sastavu učenika Dom je mješovit, smještajnog kapaciteta za 177 korisnika.
Dom osigurava svim primljenim učenicima smještaj, prehranu i stalnu pedagošku pomoć kao pretpostavku za uspješno školovanje. Programiranje odgojno-obrazovnog rada i ukupnog rada u Učeničkom domu Maksimir usklađeno je sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

image description